අගේ පිටුවට පිවිසීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Real Drift Car Racing v2.4 APK + OBB (ඇන්ඩ්‍රොයිඩි භාවිතා කරන්නන් මීලියන 6ක් සෙල්ලමි කරන ධාවන ක්‍රිඩාව)

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත උපාංග භාවිතා කරන්නන් මීලියන 06ක් සෙල්ලමි කරන ධාවන ක්‍රිඩාවක් තමයි  Real Drift Car Racing කියලා කියන්නේ, ඉතින් මීලියන 06ක් දෙනා සෙල්ලමි කරනවනමි මෙි ධාවන ක්‍රිඩාව කොහොම ඵකක්ද කියලා ඔබටම හිතාගන්න පුලුවන්නේ. තිමාණකරණය අතින් ඉතාමත් ඉහල තත්වයක තියෙන මෙම ක්‍රිඩාවෙිදි ඔබගේ කාර් රථයේ body color, rims model, rims වල පාට ඔබගේ සිතැගි පරිදි වෙනස් කර ගැනීමෙි හැකියාව ඇති අතර, ඔබගේ මීතුරන් හා ඵකතුව සජීවි ලෙස කාර් තරග පැවැත්වීම සදහාද මෙම ක්‍රිඩාව මගින් පහසුකමි සලසා ඇත.

විශේෂංග :
The most realistic 3D drift racing simulation on mobile devices;
Easy to control thanks to an innovative drift helper;
Customizable drift helper: from full help to total in your control;
Customizable gameplay;
Customizable cars: you can change car body color, rims model and rims color;
Realistic simulation of all aspect (engine, drivetrain, tires, etc) of the car;
Specific engine sound for every car with turbo whistle and blow off valve;
Backfire effects with sounds;
Accurate points calculation: earn points by drifting at high speed, at high drift angle and, for the first time, by light touching walls during a drift;
Online and local leaderboard to challenge your friends and people all over the world;
Big training track included to improve your drifting and racing skills;
High quality 3D graphics;
Cool dubstep soundtrack by Liquid Stranger and Simplify Recordings.

සමිපුර්ණ සංස්කරණයෙහි ඇති විශේෂංග.
No adverts;
7 new drift racing tracks;
5 new powerful cars with specific and realistic setup;
New challenging career mode with 12 championships with growing difficulty.
GAMEPLAY
Accelerometer (gyroscope) or touch steering mode;
Slider or touch throttle;
Automatic or manual transmission;
Metric or Imperial units of measurement;

නව සංස්කරණයෙහි ඇති වු වෙනස්කමි : (Updated : Oct 12, 2014)
added a new track: Mora Twin;
fixed black track issue with Mora Twin;
now all tracks can be unlocked with virtual money, not only by winning championships;
fixed an issue with checkpoints;
improved camera: now in downhill and uphill it follows track inclination;
improved leaderboard: now the first 50 results are loaded (instead of only 10) and is possible to scroll down using touch;
some small bug fixing.

සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.3+ සිට ඉහලට


APK + OBB (140 MB) ගොනු ඇතුලත් ZIP ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න. APK + OBB

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


 


මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.VivaVideo Pro Video Editor v3.5.1 APK (ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් පහසුවෙන්ම විඩියෝ edit කරන්න)

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් අද ඔබට ලබාදෙන්නේ, ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයෙන්ම විඩියෝ රෙකොඩින් හා විඩියෝ Edit කිරිම සදහා පහසුවෙන්ම භාවිතා කල හැකි VivaVideo Pro Video Editor  මෘදුකාංගයයි. මෙමගින් විඩියෝ ඵකතු කිරිම, නමි යෙදීම, ඡායාරෑප ඵකතුකර විඩියෝ සැකසීම, ආදී තවත් බොහෝ පහසුකමි මෙම මෘදුකාංගයෙහි ඇතුලත්ය. මෙම මෘදුකාංගයෙහි පහසුකමි අඩු ඇප්ලිකේෂනයක් ගූගල්ප්ලේ මගින් ඔබට නොමීලේ ලබාගත හැකි අතර, සංස්කරණය ඇතුලත් සමිපුරණ ඇප්ලකෛ්ෂනය  ලබාගැනීමට නමි ඩොලර් 2.99 ගෙවීමට සිදුවෙනවා.

Pro සංස්කරණයෙහි ඇති අමතර විශේෂංග :
Watermark-free videos
Unlimited video length
★New features
Support custom font for adding title

VivaVideo makes many No.1 on Android for a movie maker app:
#1 video camera app to support multi capture modes!
#1 video editor app to have multi trimmer for single video!
#1 video editor app to support video PIP feature
#1 video editor app to support multi title adding with animated bubble style!
#1 video editor app to support multi music and dubbing adding!
#1 video editor app to have more themes, effects, titles and transitions downloads for FREE!

පහසුකමි :
 • Creative & Fun video cam
 • First video camera on Android to support multi capture modes: normal/FX/funny/music video/fast-motion/slow-motion
 • Built-in 60+ cool live video effects and more can be downloaded for FREE!
 • Unique storyboard shooting style to tell your own story easily.
 • Quick photo movie maker
 • Create the great video slideshow from your album less than one minute!
 • Video PIP(Picture in Picture) maker
 • Merge clips with stylish templates, more funny and creative
 • Easy but Powerful video editor
 • Provide quick & professional editing modes for normal and pro users
 • Multi trimmer for single video
 • Storyboarding editing, easy to merge videos and make the montage.
 • One click to enhance your videos using stylish themes
 • Highlight your videos with filters, FX, transitions, titles, music and live dubbing.
 • All editing operations can be instant previewed in WYSIWYG way
 • Editing session can be saved for later
 • More themes, effects, filters, titles and transitions can be downloaded for FREE!
 • Export and share
 • Export your videos to the gallery
 • Share your masterpieces to facebook, youtube, instagram, vine, email and etc
නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Oct 20, 2014)
Bug fix

*සහය දක්වන ඇව්නඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.3.3+ සිට ඉහලට

VivaVideo Pro Video Editor v3.5.1 APK  ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
 

මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.
Animated Photo Frame Widget + v5.4.1 APK අලුත් නිමාවකින් ඡායාරැපය හැඩකරගන්න.ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ජංගම දුකරථනය සදහා නිතර භාවිතා කරන අයට ඔබගේ දුරකථනයේ ඇති පින්තූර හැඩකර හොද නිමාවක් එක්කර ගන්නේ කොහොමද කියන එකට හොද විසදුමක් විදියට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙත් අද ඔබට ලබා දෙන්න යන්නේ  Animated Photo Frame Widget මෘදුකාංගයයි.පින්තුරයක් ලස්සන වෙන්න එහි හොද නිමාවක් තියෙන්න ඔින .අද ඔබට ‍මෙි මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා මෙහි අඩංගු පහසුකමි උපයෝගී කරගෙන ඔබට ඉතා උසස් ලෙස ඔබගේ පින්තූර ඉතා ලස්සනට හදාගන්න පුලුවන්.

පුධාන වශයෙන් සහය දක්වනු ලබන පසුතල මෘදුකාංග,

Smooth in passing to next slide with wonderful transition effects: 
 • 7 options available
 • No Animation, Fade in/out, slide, scale, rotate, page down, page turning
Zooms in and out without damaging the image quality:
 • Any size can be supported by Animated Photo Frame Widget.
 • Free adjustment and place of your frame Personalization (2*2 minimum , no restriction on maximum )
Quick speed on selecting the whole album or photos : 
 • No need to assign specific path/route or to select photos by other tools.
 • Built-in album selector can list all of your photos in an easy way.
Considerate power-saving design:
 • It would automatically stop updating when you close the screen without consuming the electricity of device.
 • It will automatically launch update function when you open the screen.
 • After comparison test of all photo widgets on Google Play.
 • Animated Photo Frame Widget + is the most energy-efficient photo widget.
 • So don't worry about it.
Console panel :
Easily stop the auto-play function anytime and skim photos manually by widget.

Random play / Shuffle :
You can play any album in shuffle or directly play all photos saved in the device.

Independent Widget :
එක දිගට ඔබාගෙනYou can place some widgets on the desktop. Each of them works independently.

Image Observer :
You can edit/crop、add or delete photos in albums, image observer will auto rescan the photo list.

ඔබගේ අවධානයට  :
 • මෙි app එක ඔයාලගේ දුරකථනයට ඇතුලත් කර ගෙන පියවර කිහිපයකින් එය start කරන්න ඔින.(  app list එකෙන් ඉවත් වෙන් නැතුව)
 • පසුව Home -> Widget -> Animated Photo Frame Widget + -> Drag it to home හෝ  Long click home -> Widget -> Animated Photo Frame Widget + -> Drag it to home .නමුත් එහි  license පලමුවෙන්ම පරික්ෂා කරගන්න ඔින google play එකෙන්(ඔබගේ  network connection එක කිුයාකාරිත්වයේ ඇති කියලාවිස්වාස කරනවා.) 
*සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 3.0+  සිට ඉහලට

Animated Photo Frame Widget + v5.4.1 APK  (  12Mb )ගොනුව පහතින් භාගත කරගන්න

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Minuum Keyboard v2.14b APK ( පොඩි උනාට වැඩ කොහොමද )

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ස්මාරට් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරන ඔබ නිතර භාවිතා කරන ඇප්ලිකේෂනයක් තමයි යතුරැ පුවරැව, කෙට් පණිවුඩ, ඊ-මේල්, චැට්, මේ බොහෝ අවස්ථාවලදි ඔබට දුරකථනයේ ටච් ස්ක්‍රින් යතුරැපුවරැව භාවිතා කිරිමට සිදුවෙනවා, මේ නිසාවෙන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ, ක්‍රියාකාරකමි හා අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි, පහසුකමි වලින් වැඩි, භාවිතයට පහසු ටච් ස්ක්‍රින් යතුරැපුවරැක් තොරා ගැනීමට පෙලබෙනවා. 

ඉතින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට ලාබාදෙන්න යන්නේ, ඉහත සදහන් කරන ලද අවස්ථා වලදි ඔබට භාවිතා කල හැකි,  තිරයෙන් ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් පමණක් භාවිතාකරන හා වේගවත්ව ටයිප් කිරිමෙි හැකියාවක් ඇති, ඇන්ඩ්‍රොයිඩි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් භාවිතා කරන, Minuum Keyboard මෘදුකාංගයයි.

ඇතුලත් පහසුකමි.

MORE SCREEN SPACE
Recover more than half of the usable touchscreen space you lose when typing on traditional virtual keyboards.

FAST SLOPPY TYPING
Type fast without worrying about being precise, thanks to smart auto-correction.

LARGE-FINGER FRIENDLY
Use key magnification through a zoom view for precise entry of letters, numbers, and punctuation—especially useful if you have large fingers.

FAMILIAR KEYBOARD LAYOUT
You already know how to type with Minuum—it’s just the QWERTY layout, minimized.

DIFFERENT ALPHABET ARRANGEMENTS
Choose from alternate keyboard layouts—such as “QWERTZ,” “AZERTY,” “A-Z.”

FULL FUNCTIONALITY
Get everything you’d expect in a keyboard (such as, punctuation, space, backspace, and enter) without losing your screen space.

EXPANSION TO FULL-SIZED KEYBOARD
Press with two fingers on the keyboard to switch between mini and full-sized modes (useful for URLs and passwords).

SMART WORD PREDICTION
Speed up your typing by choosing from suggestions made by a predictive engine that learns from you based on your word list, word combinations, and language use patterns.

VOCABULARY CONTROL
Minuum learns from your vocabulary, and you can delete words from your dictionary though a handy pop-up display.

GESTURE SHORTCUTS
Slide your fingers to the corners for quick, convenient access to all your features via pop-up keys.

LANGUAGE CAPABILITY
Initial beta releases of the Minuum keyboard are English-only, but as we widen the beta test we encourage you to give us feedback at support.minuum.com about adding different languages.

VOICE TYPING
Experience hands-free text entry via Google Voice Typing for voice-to-text typing when performing other activities.

Minuum Keyboard v2.14b APK (28.3 MB)  ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
APK

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Notif Widget Notifications v1.0.8 APK (සියළුම Notification අගුලු තිරය (Lock Screen) මතට )

ඵදිනෙදා ජීවිතයේදි ජංගම දුකරථනය අපට නැතුවම බැරි උපාංගයක් බවට පත්වෙලා හමාරයි, ඵදා වගේ නෙවෙයි අද වෙනකොට ජංගම දුරකථන යන උපාංගය දුරකථන ඇමතුමක් ගතහැකි උපාංගයකට සිමා නොවි, පුලුල් පරාසයක් දක්වා විහිදි ගිය ජංගම පරිගණකයක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා, ඉතින් ඔබ අපි කරැවුරැ කවුරැත්, කෙට් පණිවුඩ, ඇමතුමි, E-mail, Facebook, Twitter ආදි විවිධ සේවාවන් රැසක් ජංගම දුරකථනය හරහා ලබා ගන්නවා.
සාමාන්‍යයෙන් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනෙය් දැනුමිදීමි නොහොත් Notification (කෙට් පණිවුඩ, ඇමතුමි, E-mail, Facebook, Twitter)  ආදි විවිධ සේවාවන් වල දැනුමිදීමි (Notification), යාතාවත්වීමි (Update) බලා ගැනීම සදහා ඵම සේවාවට අදාල ඇප්ලිකේෂන් ඵක විවෘත කිරිමට අවශ්‍ය වෙනවා, නමුත් අප අපි ඔබට ලබාදෙන මෙම Notif Widget Notifications ඇප්ලිකේෂනය මගින් ඉහත සදහන් කරන ලද දැනුමීදීමි සියල්ල,
අගුලු තිරය (Lock Screen) මතට පහසුවෙන්ම ලබාගැනීමට හැකියාව තියෙනවා.

 lock screen widget ඵකක් සාදා ගැනීම :
1 - System Settings → Security → Check Enable Widgets
2 - Turn screen off
3 - Turn screen on
4 - Swipe to the left-most page of your lock screen and touch the "+" icon
5 - Choose this app
6 - You can make this the primary one, replacing the default clock, by first touching-and-holding it and then dragging it horizontally to the very rightmost position.
නව සංස්කරණයෙහි ඇතුලත් විශේෂංග : (Updated : Oct 18, 2014)
 • New: settings button on the widget
 • Improvement: now you can have the clear all button without the clock
 • Fix: some crashes

Notif Widget Notifications v1.0.8 APK (673 KB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
APK

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.