අගේ පිටුවට පිවිසීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Link2SD Plus v3.4.3 APK ( මෘදුකාංග (Apps) අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවයට ස්ථාපනය කරගන්න)


ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ජංගම දුරකථන හා ටැබිලටි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්ණයක් තමයි තමන්ගේ උපාංගයේ  අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවය (internal memory)අඩුවීම, සාමාන්‍යයෙන් මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය  (install) කිරිමේදි ඵම මෘදුකාගයට අයත් දත්ත ගබඩා වන්නේ අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවය (internal memory) තුලය. ඵබැවින් ඔබගේ උපාංගයට ස්ථාපනය  (install) කල හැක්කේ මෘදුකාංග සීමීත ප්‍රමාණයක් වන අතර මතක ධාරිතාවය (internal memory) අවසන් වු පසු උපාංගයට මෘදුකාංග ස්ථාපනය කල නොහැක.

මෙයට විසදුමක් හැටියට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්  සිංහලෙන් වෙතින් Link2SD Plus v3.4.3 APK (මෘදුකාංගය ඔබට ලබාදෙන අතර මෙමගින් ඔබට අවශ්‍ය මෘදුකාංග sd card තුල ස්ථාපනය  (install) කල හැකි අතර උපාංගයේ ස්ථාපනය  (install) කර ඇති මෘදුකාංග පිටත මතකධාරිතාවය ( sd card ) තුලට රැගෙන යා හැකිය.

මෙහි ඇති සේවා - 
 • App manager
 • Create and remove link for apk, dex and lib files of the applications you select
 • Automatically link newly installed apps (optional)
 • Move any user apps to SD even though the app does not support moving to SD (a.k.a. "force move", for Android 2.2 and higher)
 • Shows the apps that support moving to SD with native apps2sd 
 • Set the default install location of the apps; auto, internal, or external 
 • Batch link, unlink, reinstall, uninstall, "move to SD", "move to phone" functions 
 • Notify when movable apps installed 
 • Uninstall system applications (bloatware removal) 
 • Freeze and un-freeze system and users applications 
 • Convert system apps into user apps 
 • Convert user apps into system apps 
 • Integrate "Updated" system apps into system (ROM) 
 • Clear data and cache of the application 
 • Clear all apps cache at once (1-tap cache cleaner without being root)
 • Clear cache widget (1-tap cache cleaner without being root) 
 • Notify if total cache size exceeds specified size 
 • List applications, show detailed size information and link status 
 • Wide variety of options to sort and filter apps 
 • Search applications by name 
 • Display available space information of internal storage, SD card and SD card 2nd partition 
 • Share the link of an app
 • Support 35+ languages


සහය දක්වනු ලබන අැන්ෙඩ්‍රායිඩ් සංස්කරණ : 2.0+

Link2SD Plus v3.4.3 APK  (1.89 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 


MOND - Launcher Theme v2.8 APK (ඔබගේ ජංගම දුරකථනයත් ලස්සනට පිලිවෙලට තියාගන්න.)


ජංගම දුරකථනය යන උපාංගය අද අපට නැතුවම බැරි උපාංගයක් බවට පත්වී හමාරයි,ඔබ නිවසේ කාර්යාලයේ,නැතිනමි ගමනක් බිමනක් ගියත් ජංගම දුරකථනය රැගෙන යාමට අමතක නොකරවා ඇති.ඵ් වගේම තමයි ජංගම දුරකථනය අද සමාජයේ විලාසීතාවක් බවටද පත්වී තිබෙනවා,අන්න ඵ්ක නිසා කවුරැත් කැමතියිනේ තමන්ගේ ජංගම දුරකථනය ලස්සනට,පිලිවෙලට තියාගන්න.ඔන්න ඉතින් දැමදාම වගේ අදත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපි ඩොලර් 0.97ක් වටිනා  MOND - Launcher Theme පසුතල සැකසුමි මෘදුකාංගය ඔබට නොමීලේම අරගෙන ආවා.

සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණ -  2.1+

MOND - Launcher Theme v2.8 APK  (46 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 

Photo Studio PRO v1.2 Apk ( ඔබගේ පුද්ගලික ඡායාරැප සංස්කරණ කටයුතු සදහා )

Photo Studio යනු ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත උපාංග භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ පුද්ගලික ඡායාරැප සංස්කරණ කටයුතු සදහා යොදාගන්න ඉතාමත් ජනප්‍රිය ඡායාරෑප සංස්කරණ මෘදුකාංගකි. මෙහි ඇති විශේෂත්වය තමයි ඔබට පරිගණකයක් මගින් පොටොෂොප් වැනි ඡායාරෑප සංස්කරණ මෘදුකාංගයක් මගින් කරනු ලබන කටයුතු බොහෝමයක් මෙම මෘදුකාංගය ඕස්සේ ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයෙන්ම පහසුවෙන්ම කරගත හැකි වීමයි. ඵ් වගේම මෙම මෘදුකාංගයෙහි පහසුකමි අඩු තාවකාලීක මෘදුකාංගයක් ගූගල් ප්ලේ මගින් නොමීලේ බාගත හැකි අතර අද අප ඔබට ලබා දෙන්නේ මෙම මෘදුකාංගයෙහි සමිපුර්ණ මෘදුකාංගය වන ඩොලර් 3.99ක් වටිනා Photo Studio PRO මෘදුකාංගයයි.

ප්‍රධාන විශේෂංග:
 •  Ad-free. No ad banners!
 • 150+ unique filters in categories: ‘Lomo’, ‘Vintage’, ‘Simple tone’, ‘Black & White’, ‘Old Style’, ‘Cold tones’, ‘Warm tones’ and ‘Art’.
 • 100+ amazing special effects: shadow, fabric, akvarel, rust, frames, scratch, light, fire, water, heart, brush, noise and many more.
 • About 50 free stickers and about 500 stickers in Stickers Pack by categories Animals, Romance, Plans, Monsters, Food and many more.
 •  Sketch filters are professional tools to make you an artist by creating pencil sketch of your photos.
 • Magic Tools contains: Auto-Levels, Sharpening, Area-Auto-Levels, Blurring and Red-Eyes correction.
 • Picframes helps you combine multiple photos into amazing looking frames with 100 adjustable templates in Classic and Art categories, adjustable borders, frames, corners and backgrounds.
 • Free-form collage editor allows you to create amazing collages with your photos and backgrounds.
 • Color Splash FX with filters: create stunning artwork with your photos by removing or changing colors and combining layers.
 • Lens Boost – apply lens effect to your photos to get an amazing vignette effect with circle and linear (Tilt Shift) lens.
 • Apply set of beautiful digital frames to your photos. Available packs: Holiday Frames, Christmas Frames, Summer Frames and Valentine’s Day frames. You can download and try all frames for FREE.
 • Add text labels to your photos with fonts, styles and colors customization.
 • Base photo operations: brightness, contrast, RGB color adjustment, hue, saturation, use round and linear masks to highlight appropriate parts of you photos.
 • Base transform operations: resize, rotate and crop.
 • Sets: collect interesting operations into action sets and apply them again to new photos.
 • Apply several operations to one photo: you can edit a photo and apply all features and effects to one photo at the same time.
 • Use photos from your gallery or from Camera.
 • Save the result in 3 formats: Small, Normal and Large. Save images in JPEG and PNG.
 • Photo Studio PRO includes all unlocked packs, tools and features.
*සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කණ - 2.2 සහ ඉහලට

Photo Studio PRO v1.2 Apk (14.7 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 
Smart Booster Pro v3.0.4 APK ( ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනය මන්දගාමී වෙලාද...? )


ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයක් යනු බොහෝ විට පරිගණකයට සමාන උපාංගයකි,පරිගණක වල මෙන්ම  ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථන වලද රැම් ( RAM )  ප්‍රාතමික මතක උපාංගයක් අඩංගුය,පරිගණක හා  ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථන වල මතක උපාංග (memory devices) දෙවර්ගයක් ඇත. 01. ප්‍රාතමික මතක උපාංග ( Ram , Rom) 02.ද්විනීයික මතක උපාංග ( Hdd,cd/dvd,Fdd) යනාදියයි රැම්  ( RAM )ඵක යනු   ප්‍රාතමික මතක උපාංගයකි. මධ්‍යම සැකසුම් ඵ්කකයට ( cup )කෙටිකාලයට ‍ඕනෑවන දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව රදවාගන්නා  කෙටි කාලින මතකය රැම් මතකයයි, ඵබැවින් මෙම  ( RAM ) ප්‍රාතමික මතක උපාංගයයෙහි ධාරිතාවය උපාංගයේ කාර්්‍යයක්ෂම තාවයට සෘජුවම බලපායි.

 ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය අඩංගුය ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයක් මීලදී ගැනීමෙන් පසු ඵහි ඇති මෘදුකාංග හැර වෙනත් මෘදුකාංග,ක්‍රිඩා විටින් විට අපගේ අවශ්‍යතාවය හා රැචිකත්වය පරිදි උපාංගයට ස්ථාපනය කරනු ලබනවා,නමුත් ඇතැමි  මෘදුකාංග හා ක්‍රිඩා නිරන්තරයෙන් ඔබ නොදැනුවත්වම උපාංගයේ ධාවනය වන බව ඔබ දැනසිටියාද...?සාමාන්‍යයෙන් මෘදුකාංගයක් ධාවනය වීමේදි ඉහත සදහන් කරන ලද ( RAM ) ප්‍රාතමික මතක උපාංගයයෙහි ධාරිතාවයෙන් කොටසක් උපයෝගි කරගනී, ඵබැවින් නිරත්තරයෙන් ඔබ නොදැනුවත්වම  උපාංගයෙහි මෘදුකාංග බොහෝ ප්‍රමාණයක් ධාවනය වීම තුලින් උපාංගය බොහෝ වීට මන්දාගාමී විමකට ලක් විය හැකි අතර දුකරථනයෙහි බැටරි ආයු කාලයද අඩුවී යා හැකිය.ඇතැමි විට දැනටමත් මෙම ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයේ පෙර තිබු කාර්්‍යක්ෂම තාවය අඩවී ඇතිවාට සැකයක් නැත.

අන්න ඵකට විසදුමක් හැටියට තමයි ගූගල් ප්ලේ වෙතින් ඩොලර් 2.69ක මුදලකට ගත යුතු   Smart RAM Booster Pro මෘදුකාංගයෙහි නවතම සංස්කරණය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් අද නොමීලේම ඔබ වෙතට අරගෙන ආවේ.මෙමගින් ඔබගේ උපාංගයෙහි ධාවනය වන අනවශ්‍ය මෘදුකාංග,අක්‍රිය කර ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයෙහි පෙර තිබු කාර්්‍යක්ෂම තාවය නැවත ලබාගත හැකි අතර,බැටරි ආයු කාලයද බොහෝවිට වැඩිකරගත හැකිය. 

සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කණ - 2.1+

Smart Booster Pro v3.0.4 APK (2.00 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 
Modern Combat 4: Zero Hour v1.1.5 APK ( නවතම සටන - කරනවනමි මෙන්න යුද්ධ )

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ  වෙබි අඩවිය තුලින් හා අපගේ පේස්බුක් පිටුව තුලින් බොහෝ දෙනෙක් කල විශේෂ ඉල්ලීම අනුව Modern Combat 4  ක්‍රිඩාව අද ඔබට ලබාදීමට තිරණය කලෙමු.  මෙය යුධමය ක්‍රිඩා ගණයට අයත් වන අතර ඉතාමත් ඉහල අන්දමීන් ත්‍රිමාණකරනය භාවීතා කර නර්මාණය කර ඇති ත්‍රිමාණකරන ක්‍රිඩාවකි.මෙම ක්‍රිඩාව නිර්මාරණය කර ඇත්තේ සුප්ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිඩා නර්මාණ සමාගමක් වන gameloft සමාගම විසිනි. වැඩිදුර තොරතුරැ සදහා පහත විඩියෝ පටය නරඹන්න... 

ස්ථාපනය කරගන්න ආකාරය.
 • Modern Combat 4: Zero Hour v1.1.5 APK ගොනුව ස්ථාපනය ( installer) කරගන්න..
 •  Part 1 , Part 2,  Part 3Part 4Part 5,Part 6  යන zip  ගොනු 6 බාගත කර ඵම ගොනු සියල්ල ඵකවර ‍ලකණු  (select ) කර unzip කරන්න 
 • ඉන්පසු ලැබෙන  'com.gameloft.android.ANMP.GloftM4HM' ගොනුව sdcard / Android / obb යන ගොනුවට පිටපත් කරගන්න.
 • ක්‍රිඩාව ආරමිභ කරන්න.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern Combat 4: Zero Hour v1.1.5 APK  (7.43MB) පහතින් බාගතකරන්න.


(OBB)  [1GB] පහතින් බාගත කරගන්න. 

*(අවවාධයයි - මෙය කොටස් 06කට කඩා zip ගොනු ලෙස බාගතකරගැනීමට ලබාදී ඇති අතර මෙම ගොනු සියල්ල බාගතකර ඵකවර සිලෙක් කර unzip කරගැනීමෙන් පසු OBB ගොනුව ලැබෙනු ඇත.)

ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.